மனம் ஒடுங்கினால் பேரறிவு நிலைக்கும்.. - “ஜீவ அமிர்தம்” ஆசிரியர் திரு. கோ. திருமுருகன் @Pranavam TV