உடம்பைப் பேணினால் உயிரைப் பேணலாம்..! || சித்தமும் சிந்தனையும் - திரு. சங்கர் முருகேசன்