நம்புங்கள்..! நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி உள்ளது..! - இயக்குநர். V.C. விஜய் சங்கர் M.A., | ஞானத்திறவுகோல்