அண்டத்தில் நிலையான சீவனை பற்றுங்கள்..! - “ஜீவ அமிர்தம்” ஆசிரியர் திரு. கோ. திருமுருகன்