மனமே இயல்பாக இருந்து விடு..! - “ஜீவ அமிர்தம்” ஆசிரியர் திரு. கோ. திருமுருகன் | Pranavam