முதலும் முடிவும் நீங்களே..!! -“ஜீவ அமிர்தம்” ஆசிரியர் திரு. கோ. திருமுருகன் @Pranavam TV