வாழ்வின் தொடக்கம் எது? || சித்தமும் சிந்தனையும் - திரு. சங்கர் முருகேசன்