வராகி அம்மன் துதி - கருணையும் நீயே.! கற்பகம் நீயே..!! பாடல்