“பரலோகம்” நம்முள்தான் இருக்கிறது - இயக்குநர். V.C. விஜய் சங்கர் M.A., || ஞானத்திறவுகோல்