தனக்குத் தானே சமாதி கட்டிய காளிதாஸ் சாமிகளின் அற்புகதங்கள். | Sotyr of Siddhar Kalidas Samigal