ஜீவனை உணர்ந்து கொண்டால் நீங்களே மகான்..! - திரு. கோ. திருமுருகன் || மனம் திறந்து உங்களுடன்