குருவருளும் திருவருளும் வேண்டும்..! - ஆன்மீகச் சுடரொளி. திரு. சங்கர் முருகேசன்