ஆதி நீயானால்..! அந்தம் நானாவேன்.!! - “ஜீவ அமிர்தம்” ஆசிரியர் திரு. கோ. திருமுருகன்